Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - VALDYMAS

APIE LAJM | VALDYMAS

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (LAJM) teisinė veiklos forma – viešoji įstaiga (Žin., 2011, Nr. 139-6556).
LAJM kolegialūs valdymo organai yra LAJM taryba ir Akademinė taryba, vienasmenis valdymo organas – direktorius.
Studentų interesams atstovauja LAJM studentų atstovybė (LAJM SA).

Pagrindiniai veiklos dokumentai yra šie:
LAJM statutas >>>
LAJM organizacinė valdymo struktūra >>>
2021-2023 m. LAJM strateginis veiklos planas >>>
LAJM darbo ir vidaus tvarkos taisyklės >>>

LAJM lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros tvarkos aprašas >>>

LAJM asmens duomenų saugojimo ir įgyvendinimo priemonių politika >>>

LAJM Tarptautiškumo strategija >>>

LAM Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo politika >>>

________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamentas

LAJM dokumentai