Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - GARBĖS NARIAI

APIE LAJM | GARBĖS NARIAI

LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS Akademinė taryba 2020 m. patvirtino LAJM garbės vardų suteiikimo nuostatus ir šiuos vardus: LAJM bendruomenės, LAJM mokslininko, LAJM mecenato ir LAJM alumo garbės vardus.

LAJM garbės vardo regalijos yra diplomas ir ženklas

2022-03-18 posėdyje Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinė Taryba, atsižvelgdama į reikšmingą veiklą, jūrinės kultūros ir jūrininkų profesijos puoselėjimą ir sklaidą, suteikė LAJM garbės alumno vardą Petrui Bekėžai, ilgamečiui Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkui.

2020-06-26 Diplomų įteikimo šventės metu įteikti  garbės vardo pažymėjimai: Ričardui Zažeckiui, Jonui Baltramonaičiui, Vladimirui Borovichinui, Idmontui Ervinui Lukauskui, Sigitui Šileriui, Ričardui Lučkai ir Onutei Mitalienei.

 

 

2020-09-14 posėdyje Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinė Taryba, atsižvelgdama į reikšmingus studijų, pedagoginės ir vadybinės veiklos rezultatus, suteikė LAJM garbės vardą šioms ilgametėms LAJM darbuotojoms: Laimai Paulauskienei, Tatjanai Kosmačiovai, Liubov Maksimovič, Elenai Mozūraitienei.

LAJM garbės narys - kapitonas Ričardas Zažeckis

LAJM bendruomenės garbės nariai:

Ričardas Zažeckis ne tik nusipelnęs ilgametis pedagogas, kapitonas, jis taip pat yra LAJM elektroninių treniruoklių ir virtualaus laivo simuliatoriaus sukūrimo pradininkas, pirmasis inicijavęs treniruoklių taikymo rengiant laivavedžius inovacijas daugiau nei prieš 20 metų ir visą ši laikotarpį prisidėjęs ne tik juos naudojant, tačiau atnaujinant, modernizuojant bei apjungiant į vieną virtualaus laivo simuliatorių. 

 

LAJM garbės narys Jonas Baltramonaitis

Jonas Baltramonaitis yra mokyklos absolventas bei ilgametis tolimojo plaukiojimo kapitonas,  net 15 metų vadovavęs mokyklai.
Mokyklos vairą perėmus kitam direktoriui, Jonas Baltramonaitis 19 metų dirbo vadovaujantį darbą įvairiose jūrinio sektoriaus organizacijose, o vėliau vėl grįžo į LAJM ir tapo studentų jūrinės praktikos vadovu bei lektoriumi, o dar vėliau - jūrininkų mokymo centro kursų administratoriumi ir kuravo visus jūrininkų rengimo kursus.

 

LAJM garbės narys Vladimiras BorovichinasVladimiras Borovichinas  - ilgalaikis mokyklos darbuotojas, skyręs mokyklai 49 - erius profesinės veiklos  metus. Jis dirbo gamybinio mokymo meistro, dirbtuvių vedėjo,  direktoriaus pavaduotojo ugdymui, o vėliau - ir praktikai,  praeigose, lygiagrečiai dėstydamas studentams paskaitas ir vesdamas jūrininkų kvalifikacijos kėlimo kursus. 2014 m. jis buvo apdovanotas LR jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu. 

   

Idmontas Ervinas Lukauskas yra mokyklos absolventas, savo srities profesionalas, jūrininkas ir dėstytojas, vadovavęs laivų energetikos katedrai ir kuravęs laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų programą.  Idmontas Ervinas Lukauskas 2004 m. buvo taip pat apdovanotas LR jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu. 

 

Laima Paulauskienė - inžinerijos krypties studijų dalykų dėstytoja, metodinės komisijos pirmininkė, Bendrųjų dalykų katedros vedėja, Akademinės tarybos pirmininkė.

 
 
Tatjana Kosmačiova - jūrinės anglų kalbos dėstytoja, studijų knygų autorė ir vertėja, kuri sukūrė ir puoselėjo jūrų laivavedybos profesinės anglų kalbos kultūrą ir tradicijas LAJM.
 

Liubov Maksimovič - jūrinės anglų kalbos dėstytoja, studijų knygų autorė ir vertėja, kuri sukūrė ir puoselėjo laivų mechanikų profesinės anglų kalbos tradicijas LAJM.
 

Elena Mozūraitienė - jūrinės anglų kalbos dėstytoja, studijų knygų autorė ir vertėja, kuri sukūrė ir puoselėjo laivų mechanikų profesinės anglų kalbos tradicijas LAJM.
 

     

LAJM garbės alumnas Sigitas ŠilerisLAJM garbės alumnai:

Sigitas Šileris - mokyklos absolventas, ilgametis tolimojo plaukiojimo kapitonas, kelių jūrinio verslo įmonių vadovas, turintis darbo diplomatinėje tarnyboje patirties. Baigęs jūrinę karjerą patirtimi su studentais dalinosi dėstydamas navigacijos, locijos ir laivo ekonomikos dalykus, laisvalaikiu rašydamas knygas apie jūrininkus ir jų ryšį su jūra, o visuomeninę veiklą susiedamas su asociacijos Jūrų kapitonų klubas veikla. 2014 m. pirmasis Lietuvos istorijoje buvo apdovanotas Liudviko stulpino medaliu  už ypatingus nuopelnus Lietuvos vandens transportui ir jūrų pramonei. 

  

LAJM garbės alumnas Ričardas LučkaRičardas Lučka - profesionalus jūrininkas didžiąją savo profesinio gyvenimo dalį skyręs jūrai. Tačiau jo profesinėje veikloje taip pat atsirado vietos ir pasidalinimui patirtimi su studentais, todėl ilgą laiką jis dirbo mokykloje kaip valstybinės kvalifikacinės komisijos narys, vadovavo Navigacijos katedrai ir kuravo jūrų laivavedybos studijų programą, lygiagrečiai  dalindamasis su laivavedžiais įgyta profesine patirtimi per paskaitas.  

 

Petras Bekėža - aukštosios mokyklos absolventas, ilgametis Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas. Kapitonas 20 metų vadovavo Lietuvos jūrininkų sąjungai (toliau – LJS), atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atstovavo ir gynė Lietuvos jūrininkų teises. Aktyviai dalyvavo jūrininkų gerovės kūrime. Vykdė švietėjišką veiklą jaunimo tarpe, skleidė jūrinę dvasią ir propagavo jūrininko profesijos svarbą.
 
 
 

LAJM garbės mecenatas:

Onutė Mitalienė - ilgametė paramos LAJM studentams teikėja, kapitono Algrdo Mitalo vardo stipendijos fondo steigėja. Nuo 2004 m. kasmet, per Diplomų šventę, įteikia stipendiją pažangiam, motyvuotam LAJM studentui. Gerbiama Ona Mitalienė žinoma klaipėdietė, ilgametė Klaipėdos universitetinės ligoninės vyr.gydytojo pavaduotoja slaugai, inteligentiška ir charizmatiška asmenybė.