Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LAJM dokumentai

APIE LAJM | DOKUMENTAI, ATASKAITOS | LAJM dokumentai

 Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (toliau - LAJM) dokumentai, reglamentuojantys studijų organizavimo tvarką, studentų teises ir pareigas:

LAJM Studijų nuostatai >>>

LAJM Studentų studijų pasiekimų lygmenų vertinamuoju laikotarpiu nustatymo ir valstybės finansuojamų vietų netekimo ir užėmimo tvarkos aprašas>>>

LAJM Stipendijų ir priemokų skyrimo nuostatai >>>

LAJM Studentų už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo tvarkos aprašas >>>

LAJM dalinių studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas >>>

Jūrinio plaukiojimo praktikos instrukcija >>>

LAJM Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarka >>>

LAJM Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas >>>

LAJM baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašas >>>

LAJM diplomų, diplomų priedėlių, kitų akademinių dokumentų ir jų dublikatų rengimo ir išdavimo tvarkos aprašas >>>

LAJM bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės >>>

LAJM studijų ir kitų įmokų mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas  >>>

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos įmokų už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas ir įmokų už papildomas paslaugas, tiesiogiai nesusijusias su studijų programos įgyvendinimu, dydžiai >>>